Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wanneer wij niet aan uw verwachting hebben voldaan en uw klacht echt aandacht vereist op een hoog niveau in de organisatie van PinDirect, dan kunt u uw klacht indienen.


Indienen van uw klacht

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk, elektronisch via klachten@pindirect.nl of door onderstaand formulier bij ons bekend maken. Uw klacht wordt dan door onze klachtverantwoordelijke in behandeling worden genomen. Uw ingediende klacht moet ten minste de volgende informatie bevatten om uw klacht naar behoren in behandeling te kunnen nemen:


•Uw naam en adresgegevens

•De dagtekening

•De omschrijving van uw klacht


Als uw klacht betrekking heeft op het gedrag van een persoon, dan kan onze klachtverantwoordelijke de persoon van de ingediende klacht in kennis stellen. Indien u dit liever niet heeft, kunt u dit te melden aan de klachtverantwoordelijke. De klachtverantwoordelijke kan dit bezwaar naast zich neer leggen wanneer de klachtverantwoordelijke van mening is dat dit voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is.


Behandeling van uw klacht

PinDirect draagt er zorg voor dat binnen een passende termijn inhoudelijk wordt gereageerd op alle in de klacht naar voren gebrachte punten. Een passende termijn betreft een reactie binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht; in uitzonderlijke situaties, vanwege redenen die PinDirect niet verwijtbaar zijn, kan deze termijn worden verlengd tot uiterlijk 35 werkdagen. Bij een verlenging van de termijn stelt PinDirect u op de hoogte en verzoek om een verlenging van de antwoordtermijn. PinDirect vermeldt daarbij de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen Acceptant een definitieve reactie zal ontvangen. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van de klacht door PinDirect of het oneens bent met het oordeel van PinDirect, dan staat het u vrij om klachten voor te leggen aan de rechter.


Afhandeling van uw klacht

Onze klachtverantwoordelijke brengt u schriftelijk in kennis over het ingenomen standpunt over uw klacht. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u dit aangeven bij de klachtverantwoordelijke.


Uw klacht dient niet het karakter te hebben van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie. Voor dergelijke klachten kunt u via de normale weg contact met ons opnemen.

Vul hier uw klachtformulier in

Klachtformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk is. Nadat u uw gegevens hebt verstuurd, nemen wij contact met u op.