Wet- en regelgeving

Als financieel dienstverlener hebben wij de plicht om integer te handelen en mogelijkheden tot witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Dit is vanuit de wet verplicht gesteld onder: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hiervoor staan wij ook onder toezicht van verschillende autoriteiten.


Dankzij de vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn wij een bevoegd betaaldienstverlener. PinDirect by Cyber & Mason voldoet aan de strengste veiligheidseisen, waardoor wij transacties veilig en snel kunnen verwerken en op iedere bank storten.

Toezichthouders

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt, ook wel ACM genoemd, is de toezichthouder in Nederland op het gebied van mededinging, consumentenbescherming en sectorspecifiek toezicht op bijvoorbeeld telecom, energie en post. De ACM is verantwoordelijk voor het handhaven van eerlijke concurrentie in de markt en beschermt consumentenbelangen door onder meer kartelvorming te voorkomen, misleidende praktijken aan te pakken en eerlijke prijsvorming te bevorderen.

AFM logo

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten, oftewel AFM, is de onafhankelijke toezichthouder op de financiële markten in Nederland. De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen en in ons geval dus betaaldienstverleners. Het belangrijkste doel van de AFM is het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten en het beschermen van consumenten. De AFM ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, onderzoekt misstanden en geeft voorlichting aan consumenten en bedrijven over financiële producten en diensten.

Gezicht met de tekst eronder

Autoriteit Persoonsgegevens 

Autoriteit Persoonsgegevens, ook wel AP genoemd, is de Nederlandse onafhankelijke toezichthouder op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De AP ziet toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de privacyrechten van individuen regelt en de verplichtingen van organisaties bij de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten van individuen over mogelijke schendingen van hun privacyrechten, voert onderzoeken uit naar de verwerking van persoonsgegevens door organisaties en geeft richtlijnen en advies over privacywetgeving aan zowel burgers als bedrijven. De missie van de AP is om de privacy van individuen te beschermen en een veilige omgang met persoonsgegevens te bevorderen.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland. Als centrale bank heeft DNB verschillende taken en verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste taken is het handhaven van de stabiliteit van het financiële stelsel. DNB houdt toezicht op banken, verzekeraars en andere financiële instellingen, waaronder dus betaaldienstverleners, om ervoor te zorgen dat zij financieel gezond zijn en hun verplichtingen kunnen nakomen. Daarnaast is DNB onder andere verantwoordelijk voor het bevorderen van een veilig en efficiënt betalingsverkeer. Als betaaldienstverlener leggen wij regelmatig verantwoording af tegenover DNB.