Klachtenprocedure

Wanneer wij niet aan uw verwachting hebben voldaan en uw klacht echt aandacht vereist op een hoog niveau in de organisatie van PinDirect, dan kunt u uw klacht indienen. Uw klacht dient niet het karakter te hebben van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie, dan kunt u via de normale weg contact met ons opnemen.

Indienen van uw klacht

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk, elektronisch via klachten@pindirect.nl of door onderstaand formulier bij ons bekend maken. Uw klacht wordt dan door onze klachtverantwoordelijke in behandeling worden genomen. Uw ingediende klacht moet ten minste de volgende informatie bevatten om uw klacht naar behoren in behandeling te kunnen nemen:

  • Uw naam en adresgegevens
  • De dagtekening
  • De omschrijving van uw klacht

Als uw klacht betrekking heeft op het gedrag van een persoon, dan kan onze klachtverantwoordelijke de persoon van de ingediende klacht in kennis stellen. Indien u dit  liever niet heeft, kunt u dit te melden aan de klachtverantwoordelijke. De klachtverantwoordelijke kan dit bezwaar naast zich neer leggen wanneer de klachtverantwoordelijke van mening is dat dit voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is.

Behandeling van uw klacht

Eenvoudige klachten worden binnen zes weken na het indienen van de klacht afhandelen door middel van een schriftelijke reactie. Complexe klachten worden binnen drie maanden na het indienen van uw klacht afgehandeld. U wordt over de lengte van de behandeltermijn eerst op de hoogte gesteld. Ook wanneer het ons niet lukt om uw klacht binnen deze termijnen af te handelen wordt hierover contact met u opgenomen. Wanneer uw klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, zijn wij niet verplicht om uw klacht in behandeling te nemen.

Afhandeling van uw klacht

Onze klachtverantwoordelijke brengt u schriftelijk in kennis over het ingenomen standpunt over uw klacht. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u dit aangeven bij de klachtverantwoordelijke. 

Klachtformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk is. Nadat u uw gegevens hebt verstuurd, nemen wij contact met u op.